index2.php

» Reglement


B. De voorzittende praeses  • De gehele corona is aan de macht van de praeses onderworpen. De praeses staat in voor het tuchtvol verloop van de avond. Hij zit de vergaderingen voor, regelt het verloop ervan, bepaalt op een cantus wie er wat zingt, beveelt silentium, verleent colloquium, verbum of tempus, legt de straffen op, zit de plechtigheden voor en ontgroent de schachten.

  • Enkel de voorzittende praeses staat boven de regels van de Codex, d.w.z. dat men hem geen straf kan opleggen bij een gebeurlijke overtreding ervan.

  • De praeses stelt een plaatsvervanger aan als hij zijn plaats verlaat. Deze verkrijgt dan tijdelijk de praesesmacht.

  • Aan elk kommando van de praeses moet onmiddellijk gevolg gegeven worden. Het niet gevolg geven aan een kommando, alsook het onbevoegd kommandoroepen worden bestraft.

  • De praeses mag zich door één of meerdere, door hem aangestelde, zedenmeesters laten assisteren voor het behouden van de tucht. Deze mogen op eigen gezag een straf van maximum vier vingers bier opleggen. Bij betwisting heeft de praeses het laatste woord.


[terug naar overzicht]