index2.php

» Reglement


B.c) De straffen • Het staat een praeses vrij te beslissen welke van de volgende straffen hij al dan niet toepast.

 • Een door de praeses opgelegde straf moet door de betrokkene(n) van de corona onmiddellijk uitgevoerd worden.

 • De straffen die door de praeses, zonder overleg met anderen en zonder mogelijk beroep, kunnen opgelegd worden zijn:

  • pro-poena drinken
  • bierimpotent verklaren
  • ad pistum roepen
  • buitensmijten

 • Het pro-poena drinken bestaat uit het drinken van een zekere hoeveelheid drank die door de praeses bepaald wordt naargelang de ernst van de inbreuk. De gestrafte staat recht en drinkt toe met "Prosit Senior, (Prosit pro-Senior), prosit corona" , waarna hij de opgelegde hoeveelheid drinkt.

 • De praeses kan iemand als straf een bepaalde tijd bierimpotent verklaren, met als gevolg dat deze persoon in die periode geen bier mag drinken. Eventueel worden hem of haar wel glazen gegeven die hij of zij dan over het hoofd uitkapt als hij of zij normaal zou drinken.

 • Ad pistum roepen gebeurt meestal in geval iemand te laat komt om hem of haar een uitleg te laten geven en eventueel te straffen. Men kan ook iemand ad pistum laten zitten om hem of haar een onbepaalde tijd in het oog te kunnen houden.

 • Buitensmijten: Bij zeer ernstige inbreuken op de reglementen of halsstarrig weigeren een kommando uit te voeren, kan de praeses een lid van de corona voor een onbepaalde tijd of voor de rest van de cantus verwijderen.


[terug naar overzicht]